X Koren Elektrik A.Ş. 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ


Tanımlar

X Koren Elektrik A.Ş. Anonim Şirketi (“Şirket”), ilgili kişilere ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) ve sair mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlenmesini amaçlamaktadır.

Şirketimizin ilgili kişisi olmanız sebebiyle Şirketimize bildirdiğiniz/bildireceğiniz ve/veya Şirketimizce haricen herhangi bir yoldan temin edilen kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla,

        • Kişisel verilerinizi işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,

        • Şirketimize bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,

        • Kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVK Kanunu’nun öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVK Kanunu’nda sayılan sair şekillerde işlenebileceğini ve KVK Kanunu’nda sayılan diğer işlemlere tabi tutulabileceğini bildiririz.

Bu kapsamda Şirketimiz tarafından başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen Kanun ve Yönetmelikler gereğince Şirketimiz, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.


Aydınlatma Metni ile Şirket tarafından yürütülen faaliyetlerin KVK Kanunu’nda yer alan ilkelerle uyumlu olarak sürdürülmesi ve geliştirilmesi benimsenmiştir.


İşbu aydınlatma metninde geçen;


Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmî Gazete ’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.

İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi ifade eder.


Verisi Toplanan Taraflar

Kişisel Verilen Korunması Kanunu kapsamında şirketimiz ile iş ilişkisinde olan aşağıda belirttiğimiz taraflarımızın verilerini toplanmaktayız. Bunlar;

        • Çalışanların ve Çalışan adaylarımızın

        • Çalışan ve çalışan adaylarımızın aile bireylerinin ve yakınlarının,

        • Müşterilerimizin,

        • Tedarikçilerimizin,

        • Danışmanlarımızın,

        • İş ortaklarımızın,

        • Şirket yetkililerimizin,

        • Şirket vekillerimizin,

        • Sözleşme ilişkisinde bulunduğumuz kişi/kişilerin ve çalışanlarının

        • Hukuki işlemlerin muhatabı olan kişi/kişilerin,

        • Anket katılımcılarının,

        • Ziyaretçilerimizin,


Şirketimizin Taraflarından Topladığı ve İşlediği Veriler

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5 ve 6. Maddesi kapsamında şirketimiz taraflarından aşağıda belirtilen verileri toplamakta ve işlemekteyiz. Bunlar;

        • Kimlik ve iletişim bilgisi,

        • Aile ve sosyal yaşantı bilgileri,

        • Eğitim ve öğretim bilgileri,

        • İstihdam bilgileri,

        • Talep/şikâyet yönetimi ile ilgili bilgileri,

        • Hukuki işlere ilişkin bilgileri,

        • Finansal bilgileri,

        • Denetim bilgileri,

        • Elektronik medya kullanımı bilgileri,

        • Sağlanan ve temin edilen mal ve hizmetlerle ilgili bilgiler,

        • İş aktiviteleri bilgileri,

        • Lokasyon bilgileri,

        • Ticaret ve diğer lisans ve izinlerle ilgili bilgiler,

        • Fiziksel mekân güvenlik bilgileri,

        • Görsel ve işitsel bilgiler (fotoğraf, kamera),

        • Telekomünikasyon kayıtları,

        • E-posta ve bilgi sistemleri hizmetleri kullanım kayıtları,

        • Giriş kayıtları,

        • Cookie kayıtları

        • Sağlık raporları ve sağlık bilgileri,

        • Adli sicil kayıt bilgileri


Şirketimizin Veri Toplama Amaçları

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5 ve 6. Maddesi kapsamında aşağıda belirttiğimiz şirket amaçlarımızı, ilgili amaçlar ile sınırlı olmak kaydı ile gerçekleştirebilmek için veri toplamakta ve işlenmekteyiz. Bunlar;

        • Şirketimizin ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi.

        • Ticari faaliyetlerine bağlı iş süreçleri yerine getirebilmesi,

        • İş ortakları ve/veya tedarikçileri ile olan ilişkilerin yönetimi ve yürütülmesi,

        • Şirketimizin web sitelerinin teknik olarak yönetimi,

        • Müşteri yönetimi ve şikayetlerin takibi,

        • Ürün anketleri ve Şirketimize gönderdiğiniz soruların takibi,

        • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması,

        • Ürün ve/veya hizmetlerin satış, pazarlama, satış sonrası süreçlerinin planlanması ve icrası,

        • Ürün ve hizmetlerin içerikleri konusunda bilgilendirme yapılması,

        • Yasal mevzuata uygun şekilde ayrıca onay alınmak suretiyle ticari elektronik ileti gönderilebilmesi,

        • Etkinlik ve diğer organizasyonların yürütülmesi,

        • Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerle hukuki ve ticari ilişkilerin yürütülmesi ve bu ilişkilerin güvenliğinin temini,

        • Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar,

        • Çalışan idaresi ve yönetimi,

        • Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetiminin sağlanması,

        • Lojistik faaliyetlerinin planlanması,

        • İtibar araştırma süreçlerinin yürütülmesi,

        • Etik değerlere ve hukuka uyum ve hukuki iş ve prosedürlerin yürütülmesi,

        • Sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi,

        • İnsan Kaynakları ve personel alım süreçlerinin planlanması, yürütülmesi ile eğitim ve öğretim faaliyetlerinin takibi ve gerçekleştirilmesi,

        • İş sağlığı ve/veya güvenliği süreçlerinin planlanması ve/veya icrası,

        • Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin yürütümü ile Şirketimizin teşviklerden faydalanabilmesinin sağlanması,

        • Kurumsal iletişim ve kurumsal yönetim faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi,

        • Bilgi güvenliği yönetimi hizmetlerinin yürütülmesi,

        • Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi, denetimi ile müşterilerin finansal risklerinin tespitine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi,

        • Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,

        • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,

        • Bilginin elde edilmesi esnasında ilgili kişiye bildirilecek sair amaç ya da amaçlarla

        • İlgili mevzuatın gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak üzere,


Şirketimiz Tarafından Amaçları Dahilinde Toplanan ve İşlenen Verilerin Aktarımı

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 8 ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde şirketimiz tarafından toplanan kişisel verileriniz yukarıda detayları verilen amaçlarımız dahilinde iştiraklerimize, hissedarlarımıza, iş ortaklarımıza (yalnızca anonim olarak), kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişiler ile diğer kişilerle paylaşılabilecektir.


Şirketimiz Tarafından Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler, şirketimiz tarafından kişisel veri sahiplerine açıkça ve anlaşılabilir bir şekilde sözlü, yazılı ve/veya elektronik bilgilendirmede bulunularak ve gerektiğinde açık rızaları alınarak sözlü, yazılı ve/veya elektronik yollarla, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, yukarıda açıkça belirtilen meşru amaçlarla bağlantılı ve sınırlı olmak kaydıyla, ölçülülük prensibi çerçevesinde toplanmakta, kullanılmakta, kaydedilmekte, depolanmakta ve işlenmektedir.

Kişisel verilerinizin şirketimiz tarafından, bu aydınlatma belgesinde belirtilen amaçlar dışında işlenmeyeceğini temin ederiz.


Şirketimiz Tarafından Toplanan Verilerin Saklanma Süresi

Kişisel verileriniz, ilgili yasal mevzuatlarda belirtilen saklama sürelerince, ilgili yasal mevzuatlarda herhangi bir süre belirlenmemişse Şirketimizin uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca veya yukarıda anılan işleme amaçlarının gerekli kıldığı süre boyunca verileriniz saklanmakta ve sonrasında Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 7. Maddesine uygun olarak silinmekte, yok edilmekte ya da anonim hale getirilme yöntemleri ile Şirketimizin veri akışlarından çıkarılacaktır.


Şirketimiz Tarafından Toplanan ve İşlenen Verilerinizin Güvenliği

Şirketimizle paylaştığınız kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilir. Kişisel verileriniz elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanacaktır. Şirketimiz tarafından temin edilen ve saklanan kişisel verilerinizin saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, manipülasyona uğramamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla KVKK kurulu tarafından yayımlanmış Kişisel Veri Güvenliği Rehberi gereklilikleri sürekli işletilmekte ve sürekli iyileştirme kapsamında geliştirmektedir.


Verisi Toplanan ve İşlenen İlgili Kişinin Hakları

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. Maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

        a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

        b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

        c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

        ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

        d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

        e) 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

        f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

        g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

        ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Kanun’un 28. maddesinin 2. fıkrası veri sahiplerinin talep hakkı bulunmayan halleri sıralamış olup bu kapsamda;

        a) Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,

        b) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,

        c) Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,

        d) Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması, 

hallerinde verilere yönelik olarak yukarıda belirlenen haklar kullanılamayacaktır.


Kanun’un 28. maddesinin 1. fıkrasına göre ise aşağıdaki durumlarda veriler Kanun kapsamı dışında olacağından, veri sahiplerinin talepleri bu veriler bakımından da işleme alınmayacaktır:

        a) Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi.

        b) Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.

        c) Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.

        d) Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve

yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.

        e) Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.


İlgi Kişinin Hakları Çerçevesinde Başvuru Yöntemleri

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 13. Maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, 10 Mart 2018, 30356 Sayılı yayımlanmış “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” istinaden aşağıdaki yöntemler ve bilgiler ile gerçekleştirebilirsiniz.


Başvuru içeriğinde gerekli bilgiler;

        1. Başvuru sahibinin, Ad, Soyad bilgisi.

        2. Başvuru sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ise T.C. Kimlik Numarası eğer değil ise Uyruğu ile birlikte Pasaport numarası veya var ise Kimlik numarası.

        3. Başvuru sahibinin, Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi.

        4. Başvuru sahibinin bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks.

        5. Başvuru sahibinin, Talep konusu.

        6. Başvuru sahibinin talep konusuna istinaden bilgi ve belgeler.


Başvuru Yöntemleri;

        1. Başvuru sahibi, şahsen X KOREN’in faaliyet gösterdiği (Orhangazi Mh. 1656. Sk. No:19 34538 Esenyurt/İstanbul) adresine Kişisel Veri Talep Başvuru Formu doldurarak kapalı zarf ve zarfın üzerine «Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereği Bilgi Talebi» notu ile danışma ofise elden tutanak ile teslimat yapabilir.

        2. Başvuru sahibi, Noter aracılığı ile X KOREN’in faaliyet gösterdiği (Orhangazi Mh. 1656. Sk. No:19 34538 Esenyurt/İstanbul) adresine tebligat çekebilir fakat tebligat zarfı üzerine «Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereği Bilgi Talebi» notu ibaresi eklenmelidir.

        3. 5070 Sayılı Elektronik imza kanununda tanımlı olan «Güvenli Elektronik İmza» ile başvuru sahibi şahsen şirketimiz Kayıtlı Elektronik Posta info@xkoren.com.tr adresine konu kısmına «Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereği Bilgi Talebi» notu ile başvuru yapabilir. 

Yukarıda belirtilen haklarınız ile ilgili başvuru formumuza ise buradan ulaşabilirsiniz.